Werken bij het OLV

Werken op een prettige school?  Dat kan op het Onze Lieve Vrouwelyceum, het OLV, te Breda. Een school voor gymnasium, atheneum en havo met ongeveer 1400 leerlingen.
Het OLV combineert een lange, degelijke traditie met een moderne onderwijskundige benadering. De school kent een prettige, collegiale werksfeer waarin de leerling centraal staat. Naast het streven naar prima leerresultaten is er veel aandacht voor culturele en sportieve activiteiten. De school trekt leerlingen uit Breda en de wijde omgeving.   

Begeleiding nieuwe docenten en stagiairs
Het OLV neemt de begeleiding van stagiairs en nieuwe docenten serieus. Medewerkers zien het als hun taak om nieuwe collega's met raad en daad bij te staan. Daarbij gaan we ervan uit dat zowel startende als ervaren docenten het beste leren van elkaar en op de werkplek. De begeleiding wordt in de meeste gevallen dan ook verzorgd door interne deskundigen.

De begeleiding van de nieuwe docenten valt binnen IP-OLV. Dit staat voor interne professionalisering op het OLV en is opgericht in 2005. Aanleiding was de noodkreet vanuit de overheid om meer tijd en aandacht te schenken aan de begeleiding van stagiairs en startende docenten omdat te veel starters zich niet staande hielden in het onderwijs en uitvielen. Omdat op het OLV al een grote traditie van wederzijdse lesbezoeken bestond, hebben we de diverse begeleidingsactiviteiten samengebracht onder de paraplu van IP-OLV.

Activiteiten binnen IP-OLV zijn vooral bedoeld om aan te zetten tot reflectie op eigen handelen (gedrag) als docent. De individuele leervragen die daaruit voortvloeien, hebben daardoor vooral betrekking op attitude en het inslijpen van vaardigheden. Uiteraard formuleert eenieder eigen leerdoelen en wordt er rekening gehouden met ervaring en individuele leerwensen. Maatwerk is altijd het streven.

Inmiddels vallen hier de volgende activiteiten onder:
1. Van in naar voor de klas: leerlingen uit de (voor-) eindexamenklassen kunnen bij hun favoriete vak en docent een korte ervaringsgerichte stage lopen om zich op het vak van leraar te oriënteren.
2. Begeleiding van stagiairs
3. Begeleiding van nieuwe docenten
4. Coaching binnen TSA (Tussen Sturen en Activeren)
5. Coaching op eigen verzoek (bv. bij de start als mentor, op het moment als het niet lekker loopt met een groep, etc.)
IP-OLV wordt aangestuurd door 2 opleidingsdocenten: Harold Adank en Sanne van Wingerden.

IP-OLV en de begeleiding van nieuwe docenten
Tijdens het eerste jaar staat de inburgering op het OLV centraal. Er wordt een achttal scholingsbijeenkomsten belegd waarin ruimte is voor intervisie en waarin specifiek gewerkt wordt aan conflicthantering en het werken vanuit eigen kernkwaliteiten. De bijeenkomsten vinden plaats binnen een vertrouwelijke omgeving. Naast deze meer algemene ondersteuning krijgt elke nieuwe docent bij de start van het schooljaar een begeleider vanuit de sectie toegewezen die ondersteuning biedt bij tal van praktische zaken. Tevens zal deze begeleider in de rol van coach een aantal lesbezoeken doen.

Gedurende het 2e jaar neem je deel aan het zogenaamde TSA-traject. TSA staat voor Tussen Sturen en Activeren en is een vast onderdeel binnen IP-OLV waaraan elke nieuwe docent deelneemt. Hierbij wordt gedurende een periode van 10 weken, wekelijks een vaste les bezocht en nabesproken door een IP-coach. Er is alle ruimte voor persoonlijke leerwensen, maar er wordt ook nadrukkelijk gecoacht op activerende didactiek.

IP-OLV: “elke dag een beetje beter”
Na afronding van dit 2-jarig traject hopen we dat je op termijn zelf als coach/begeleider binnen IP-OLV gaat deelnemen. Niet alleen ten behoeve van de ander, maar ook voor jezelf, want bij elk traject geldt natuurlijk dat steeds elke partij aan het leren is. Niet alleen de leerling, stagiair of nieuwe docent wordt een spiegel voorgehouden, maar ook de begeleider/coach. En omdat alles zich op de werkplek zelf afspeelt, kan eenieder het geleerde direct in de praktijk toepassen. Op deze wijze zijn we voortdurend bezig om met behulp van elkaars deskundigheid het ‘elke dag weer een beetje beter te doen’ en zo samen verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van ons onderwijs. Het leren als docent houdt nooit op, dus ook je deelname/activiteiten binnen IP-OLV niet.

Enkele reacties van deelnemers aan het begeleidingstraject voor nieuwe docenten op het OLV:
“In het IP-OLV traject weet je je geborgen, je voelt je welkom en je kent al meteen een stel mensen buiten je sectie. Tijdens het coachingsgedeelte reflecteer je en je leert tegelijk ook door te doen. Je wordt op een vriendelijke en respectvolle manier gespiegeld en je kunt op een veilige manier aan je ontwikkelpunten werken”.

“De bijeenkomsten waren voor mij vooral een gezellige gelegenheid om met elkaar allerlei zaken te bespreken. Het gaf ook een soort vertrouwd gevoel om als nieuwelingen samen te komen. Ook na zoveel jaren voor de klas was het fijn bepaalde bekende theorieën weer eens behandeld te hebben. Dat heeft mij toch weer aan het denken gezet. Met name het verhaal van de kwadranten heeft grote indruk op mij gemaakt. Ik denk dat we hier met zijn allen veel te weinig bewust mee bezig zijn.”

“Ik vond de bijeenkomsten heel leerzaam. Ik denk dat we in het onderwijs de neiging hebben ons terug te trekken op een eiland en snel het idee hebben dat om hulp vragen, toegeven is dat je iets fout doet. Deze bijeenkomsten doorbreken dat voor mijn gevoel.”

Coach: “De ontwikkeling als docent houdt nooit op in je loopbaan. Steeds zijn er zaken waarop je kunt en moet veranderen. Een jaar niet bezig zijn met kritisch kijken naar je functioneren als docent, is achteruitgang in het functioneren van jezelf en voor de omgeving waarin je werkzaam bent. TSA is een prachtig instrument om van en met elkaar te leren en jezelf als docent verder te ontwikkelen. TSA en collegiale coaching als instrument voor professionalisering zorgt er (mede) voor dat de hoge onderwijskwaliteit binnen het OLV gewaarborgd blijft.”