Bevorderingsnormen klas 2 en 3

Algemene bepalingen
1. Een leerling van klas 2 die de brugklas of de tweede klas heeft gedoubleerd, mag dit schooljaar niet weer doubleren; een leerling van klas 3 die de tweede of de derde klas heeft gedoubleerd, mag dit schooljaar niet weer doubleren.
2. Een 5 telt voor één verliespunt, een 4 voor twee en een 3 of minder telt voor drie verliespunten. Er wordt gekeken naar de rapportcijfers afgerond op gehelen.
3. Een 3 of minder levert altijd bespreking op.
4. Een leerling wordt óf bevorderd óf afgewezen, al dan niet na bespreking.
5. Met bespreekzone wordt bedoeld de situatie waarbij de docentenvergadering beslist of de leerling bevorderd kan worden.
6. In de bespreekzone wordt gelet op:
- aanleg
- inzet en motivatie
- perspectief m.b.t. de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde
- opbouw van de cijferlijst
- afronding van de cijfers
- ontwikkeling cijfers gedurende het schooljaar
7. Voor bevordering van 2 gymnasium naar 3 atheneum telt het vak GLTC niet mee.
8. Een havoleerling wordt “cum laude” bevorderd als het gemiddelde van alle vakken 8,0 of hoger is en alle cijfers op het eindrapport 6 of hoger zijn. Een havoleerling wordt “met genoegen” bevorderd als het gemiddelde van alle vakken hoger is dan 7,0 en alle cijfers op het eindrapport 6 of hoger zijn. Er wordt gekeken naar de rapportcijfers afgerond op gehelen.
Een vwo-leerling wordt “cum laude” bevorderd als het gemiddelde van alle vakken 8,0 of hoger is en alle cijfers op het eindrapport 7 of hoger zijn. Een vwo-leerling wordt “met genoegen” bevorderd als het gemiddelde van alle vakken 7,5 of hoger is en alle cijfers op het eindrapport 6 of hoger zijn. Er wordt gekeken naar de rapportcijfers afgerond op gehelen.
9. De docentenvergadering kan bij de overgang in bepaalde situaties besluiten af te wijken van de hier geformuleerde regels.

Bevorderingsnorm klas 2 naar 3
Een leerling wordt bevorderd als aan de volgende eisen is voldaan:
1. een gemiddelde van 6,0 of meer;
2. hoogstens drie verliespunten. Echter deze drie verliespunten mogen niet alleen in de drie kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde) zitten
Een leerling wordt afgewezen bij één van de volgende situaties:
1. vier verliespunten en een gemiddelde van 6,0 of minder.
2. vijf of meer verliespunten.
In overige gevallen beslist de docentenvergadering (bespreekzone).

Bevorderingsnorm klas 3 naar 4
Een leerling wordt bevorderd als aan de volgende eisen is voldaan:
1. hoogstens drie verliespunten. Echter deze drie verliespunten mogen niet alleen in de drie kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde) zitten.
2. voor de verplichte en gekozen vakken een gemiddelde van 6,0 of meer, waarbij maximaal 1x4 óf 2x5 óf 1x5 + 1x4 behaald is.
Een leerling wordt afgewezen met vijf of meer verliespunten.
In overige gevallen beslist de docentenvergadering (bespreekzone).

Omstroomprocedure onderbouw havo naar vwo
Over een verzoek tot omstroom van havo naar vwo kan uitsluitend tijdens de rapport- vergaderingen een besluit genomen worden.
Om voor bespreking in aanmerking te komen, dient aan de volgende drie voorwaarden voldaan te worden:
1. het cijfergemiddelde is 7,5 of hoger
2. de cijferlijst kent geen onvoldoendes
3. er is voldoende ruimte op het vwo.
In alle gevallen ligt de beslissing bij de docentenvergadering.

Omstroomprocedure onderbouw van 3 vwo naar 3 havo, tussentijds

De leerling komt hiervoor uiterlijk tijdens de tweede rapportvergadering in aanmerking als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
1. het rapport biedt geen redelijk perspectief voor bevordering naar een volgend leerjaar;
2. een leerling heeft zich naar behoren ingezet;
3. er is ruimte op de afdeling havo.
In alle gevallen ligt de beslissing bij de docentenvergadering.

Bevorderingsnorm van 3 vwo naar 4 havo
De leerling kan bevorderd worden naar 4 havo als aan de volgende eisen is voldaan:
1. maximaal vier verliespunten bij de verplichte en gekozen vakken in het gekozen havo-profiel;
2. maximaal zes onvoldoendes op de hele lijst.