Medezeggenschapsraad (MR)

Zoals alle scholen heeft het OLV een medezeggenschapsraad (MR). In deze raad zijn alle belanghebbende “partijen” van de school vertegenwoordigd: leerlingen, ouders/verzorgers, onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel. Elke leerling, elke ouder/verzorger en elk personeelslid kan zich voor een plaats in de MR kandidaat stellen en moet dan door de eigen partij gekozen worden.

De MR denkt en praat mee over bijna alle zaken die in de school kunnen spelen. Een afvaardiging van de MR neemt deel aan het overleg van de GMR. De GMR is de Gemeenschappelijke MR van alle scholen die deel uitmaken van de Stichting, Librēon e.o. Bovenschoolse zaken, die alle scholen van de Stichting aangaan, worden daar besproken.

De notulen van de GMR-vergaderingen zijn voor medewerkers van de stichting, na inloggen, te vinden op de website van Librēon e.o. >>lees meer

In het medezeggenschapsreglement is precies geregeld in welke gevallen het “bevoegd gezag”, voordat regelingen vastgesteld of gewijzigd kunnen worden, met de MR moet overleggen. Het bevoegd gezag is officieel het bestuur, maar in de praktijk komen veel voorstellen natuurlijk van de schoolleiding. De vorm van inspraak verschilt per geval: soms is de instemming van (een deel van) de MR noodzakelijk, soms heeft de raad een adviserende taak. Zo kan de medezeggenschapsraad een belangrijke rol spelen in het beleid van de school.

Agenda en notulen MR
>>lees meer  

Contact
per e-mail: mr@olvbreda.nl

Samenstelling schooljaar 2022-2023
De medezeggenschapsraad wordt in het schooljaar 2022-2023 gevormd door:

Vanuit ouders/verzorgers:
- de heer S. Ernst
- de heer F. van Rossum
- mevrouw A. Hesselink
Vanuit de leerlingen:
- Martijn Korsmit (5HF)
- Mylène van Rossum (5VA)
- Lotte Peltzer (6VC)
Vanuit het OOP (onderwijs ondersteunend personeel):
- de heer R. Thomas
Vanuit het OP (onderwijzend personeel):
- de heer J. Bons
- mevrouw S. Laurijssens, secretaris
- mevrouw K. Koster-van der Made, voorzitter en afvaardiging GMR
- de heer P. Ophof
- de heer B. Verheijen

Per 1 januari 2007 is de nieuwe Wet Medezeggenschap Scholen ingevoerd.

Hieronder vindt u het vigerende medezeggenschapsreglement en huishoudelijk reglement MR van het OLV.
MR - reglement OLV >>lees meer
MR - huishoudelijk reglement OLV >>lees meer