olv
Voor onze leerlingen, ouders en personeel is afgeschermde informatie beschikbaar.
Klik hier om in te loggen.
Begeleidingsvormen

 
Het OLV is een school waar alle leerlingen zich kunnen ontwikkelen. Het streven is erop gericht dat alle leerlingen, op een goede manier en in een veilige omgeving een OLV-diploma halen. De leerlingen op het OLV hebben heel wat in hun mars, maar soms komt het voor dat er extra aandacht nodig is. Daarvoor zijn er verschillende begeleidingsvormen. 

 

Studielessen/mentoruren

In de brugklas krijgen de leerlingen studielessen. Vragen als: hoe plan ik huiswerk, hoe leer ik woordjes, hoe maak ik een goede samenvatting, staan in deze lessen centraal. Ook in de overige jaarlagen hebben de leerlingen een ingeroosterd mentoruur waarin de aanpak van schoolwerk op de agenda staat.

 

Taal en rekenen

In de eerste en derde klas worden leerlingen gescreend op hun taal- en leesvaardigheid. Bovendien screenen we leerlingen in de eerste en derde op hun rekenvaardigheid. Leerlingen die een opvallend lage score laten zien, krijgen extra begeleidingslessen. 

Dyslexie 

Naar aanleiding van screeningsdictees en leesvaardigheidstoetsen kunnen brugklassers in aanmerking komen voor extra begeleiding.

Vakbegeleiding

Leerlingen uit de brugklas die een hiaat hebben opgelopen bij wiskunde kunnen voor minimaal 6 en maximaal 12 weken extra ondersteuning krijgen van een vakdocent.

Tutorbegeleiding

Leerlingen die zwak zijn in bepaalde vakken kunnen voor die vakken begeleiding krijgen van een door school geselecteerde medeleerling, een zogenaamde tutor. Een tutor begeleidt één of maximaal twee leerlingen tegelijk. Er zijn twee manieren waarop een leerling voor tutorbegeleiding aangemeld kan worden. Als eerste kan een leerling worden aangemeld door de vakdocent, in dit geval neemt de school de helft van de kosten (€3,50) voor haar rekening. Daarnaast kunnen ouders ook zelf kiezen voor tutorbegeleiding; in dat geval zijn de kosten volledig voor de ouders (€7,00 per les).

Sociale Vaardigheidstraining met de titel “Mag ik meedoen”

“Mag ik meedoen” is een korte, praktische training voor sociaal onhandige leerlingen uit de brugklas. De leerlingen ontwikkelen in de cursus een positiever zelfbeeld en maken zich belangrijke sociale vaardigheden eigen. De cursus wordt binnen de school door eigen docenten gegeven, waardoor de drempel om mee te doen laag is. 

Faalangst

Leerlingen die te kampen hebben met faalangst, kunnen gebruik maken van een  faalangstreductietraining. Deze training wordt door enkele gespecialiseerde docenten gegeven. 

Ambulante begeleiding

is voor leerlingen die een leerling-gebonden financiering toegekend hebben gekregen. Naast de extra financiering krijgen leerling en school ook een ambulante begeleider vanuit een expertise centrum toegewezen die leerlingen en school ondersteunt. 

Schoolcoaching

is bedoeld als hulpvorm voor de leerling die problemen ervaart, die hardnekkig zijn en de mentor en andere begeleiders binnen de school overstijgen. Deze problemen uiten zich vaak in gedrag dat zowel voor de leerling zelf als voor zijn omgeving storend zijn: slechte schoolresultaten, spijbelen, storend gedrag en andersoortige problemen. De schoolcoach wordt vanuit Jeugdzorg betaald en geleverd door Tender.

Rebound

is een onderdeel van de zorgstructuur van iedere school binnen het Regionaal Samenwerkingsverband, waartoe ook het OLV behoort. De doelstelling van Rebound is om scholen te ontlasten van gedragsmoeilijke leerlingen, waar het veilige schoolklimaat in het geding is en het arsenaal van leerlingenzorg is uitgeput.


terug naar leerlingbegeleiding