Schooljaar 2021-2022
Voor het schooljaar 2021-2022 kunnen leerlingen een verzoek tot toelating indienen.
Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden met de betreffende afdelingsleider.

We doen in ieder geval ons best een plaats aan te bieden aan:
- leerlingen havo en vwo die de onderbouw gevolgd hebben op De la Salle;
- leerlingen die een overstap willen maken van 4 vmbo-tl naar 4 havo
(alleen als er op hun huidige school geen bovenbouw havo is)*;
- leerlingen die kiezen voor 20-80learning/IBC (alleen instroom mogelijk in 4 havo met profiel E&M);
- leerlingen die verhuizen vanuit een andere gemeente naar Breda*.

*begin juni wordt definitief beslist of er plaats is op de betreffende afdeling op onze school.

Download hier voor schooljaar 2021-2022 ->
Aanmeldingsformulier leerjaar 2 t/m 6 2021-2022

NB Indien het een aanmelding voor de bovenbouw betreft (klas 4 en hoger) dient met het aanmeldingsformulier ook altijd het profielkeuzeformulier ingeleverd te worden!

 

Regelingen overstappen naar andere studie

Regeling overstap 4 vmbo-tl met 7 vmbo-tl examenvakken

Een leerling die een vmbo-tl-diploma behaalt met 7 examenvakken wordt mits er plaats is toegelaten tot 4 havo.
Vmbo-tl leerlingen moeten geslaagd zijn voor het eindexamen met een extra vak naast de vakken die gezamenlijk het eindexamen vormen. Het gaat om bijvoorbeeld economie, maatschappijkunde, beeldende vorming of informatietechnologie (als dat met een schoolexamen is afgesloten). Het extra vak kan geen beroepsgericht vak, het algemene vak maatschappijleer of een schooleigen programma of programmaonderdeel van de school zijn.

Regeling overstap 4 vmbo-tl met 6 vmbo-tl examenvakken

De leerling die op een andere school een vmbo-tl diploma met 6 vakken behaalt wordt mits er plaats is toegelaten tot 4 havo, als hij/zij: 

1. slaagt met een gemiddelde van ten minste 6,8 én 
2. voor de kernvakken (netl-entl-wi) geen onvoldoendes heeft én 
3. een positief advies van de afleverende school krijgt én 
4. gemotiveerd is om het havo te doen, wat blijkt uit een motivatiegesprek met de      afdelingsleider.

Regeling overstap 5 havo naar 5 vwo
De OLV-leerling die een havodiploma behaalt, wordt mits er plaats is, toegelaten tot 5 vwo op het OLV. Een goede cijferlijst 5 havo, goede motivatie en een goede 'pers' van de docentenvergadering 5 havo zijn een pre bij de toelating.