Begeleiding

OLV, dat is samen meemaken.

Betrokkenheid bij alle leerlingen: het lijkt heel gewoon, wij op het OLV vinden dat ook heel gewoon. Geen enkele leerling is op onze school een nummer. Integendeel, uw zoon of dochter heeft een naam en een gezicht en wordt zorgvuldig begeleid. Een aantal mensen hebben hierin een belangrijke rol. We noemen ze hieronder:

De mentor
Iedere klas heeft een eigen mentor. Deze docent geeft zijn eigen vakles maar ook de studielessen. Vooral houdt de mentor goed in de gaten hoe het met de leerling persoonlijk en met de schoolresultaten gaat. Door persoonlijke gesprekken (en ouderavonden) is hij de eerst aangewezene contactpersoon voor ouders. In de studielessen worden vragen behandeld als: hoe plan ik huiswerk? Hoe leer ik woordjes? Hoe maak ik een goede samenvatting? Ook wordt tijdens de studielessen aandacht besteed aan de voorbereiding van proefwerkweken en is er aandacht voor de sociale ontwikkelingen in de klas. Na de brugklas blijft het mentoruur ieder schooljaar terugkomen in het rooster.

De afdelingsleider
Iedere afdeling heeft een afdelingsleider: hij/zij coördineert o.a. de leerlingbegeleiding en onderwijszaken en is teamleider van de mentoren.

De ondersteuningscoördinator
De ondersteuningscoördinator is de spil in de bijzondere leerlingenzorg. Zij heeft een ondersteunende, begeleidende en coördinerende functie binnen deze specifieke zorg voor leerlingen. Ze zorgt ervoor dat leerlingen, indien noodzakelijk, “zorg op maat” geboden wordt binnen school. Ook legt de ondersteuningscoördinator de link naar externe contacten.


(Ondersteuning, Van links naar rechts: Inge Boogerd, Ceciel Kloet, Laura Linkels)

De decaan
De schooldecanen begeleiden, in nauwe samenwerking met de mentoren en afdelingsleider, de leerlingen en hun ouders bij de profielkeuze en de keuze van studie en beroep. Vanaf jaarlaag drie komen alle leerlingen in contact met de decaan van de afdeling.

De vertrouwenspersoon

 

Op het OLV vinden we het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt op school. Mocht een leerling zich onverhoopt slachtoffer voelen van ongewenst gedrag binnen de school, dan kan hij/zij zich wenden tot één van de vertrouwenspersonen.
Naast eerste opvang zullen de vertrouwenspersonen samen met de leerling op zoek gaan naar oplossingsmogelijkheden voor de ongewenste situatie.
Dit zijn onze vertrouwenspersonen. Zij zijn via e-mail of telefonisch te bereiken.

Inez Acda (iacda@olvbreda.nl)
Loes Hendriks (lhendriks@olvbreda.nl)
Birgitta Verdaasdonk (bverdaasdonk@olvbreda.nl)

(Vertrouwenspersonen. V.l.n.r.: Inez Acda, Loes Hendriks, Birgitta Verdaasdonk)

Jeugdarts
Mevrouw M. Verhagen is als jeugdarts verbonden aan het OLV. Voor een afspraak met de jeugdarts kan contact opgenomen worden met de GGD: Doornboslaan 225-227, 4816 CZ Breda, tel. 076-5216062. Informatie omtrent alles voor gezondheid voor jongeren is te vinden op www.jouwggd.nl;
Informatie voor ouders over de Jeugdgezondheidszorg West-Brabant >>lees meer.

Externen
Soms zijn er problemen die we binnen school niet op kunnen lossen. Mocht dit het geval zijn, dan verwijzen we een leerling naar een professional buiten school. Dit kan bijvoorbeeld een schoolcoach of een kinderpsycholoog zijn, maar ook een observatieklas of de Rebound.

Daarnaast werken we samen met onderstaande instanties.
Centrum voor jeugd en gezin (CJG): Medewerkers van deze organisatie zijn verbonden aan onze school en zij worden door de ondersteuningscoördinator benaderd als dat noodzakelijk is.
Regionaal Samenverwerkingsverband (www.rsvbreda.nl)
Zorg Advies Team (ZAT): in dit overleg zijn afdelingsleiders, ondersteuningscoördinator, leerplichtambtenaar, wijkagent en externe instanties vertegenwoordigd.
Meldcode: zorgen, vermoeden of signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld worden binnen het OLV kenbaar gemaakt aan de mentor of afdelingsleider. Op dat moment wordt in samenspraak met de interne ondersteuningscommissie de officiële meldcode in werking gesteld, zie ook www.rijksoverheid.nl.
School en veiligheid: in de regio Breda en Oosterhout hebben alle scholen met elkaar en in samenwerking met de gemeenten, het Openbaar Ministerie, HALT en de politie het convenant 'Scholen en veiligheid' afgesloten. In dit convenant staan de gezamenlijke afspraken over wat scholen wel en niet tolereren. Een onderdeel van dit convenant is een jaarlijkse, onverwachte kluisjescontrole onder toezicht van de politie.