Meer over het OLV

Het OLV is een school voor havo, atheneum en gymnasium: afdelingen waar de leerling na de brugklas voor kan kiezen. Het leerproces is zodanig ingericht dat het voor leerlingen interessant en uitdagend blijft om leerstof te verwerken en vaardigheden aan te leren. Het leertraject is erop gericht dat leerlingen inzicht krijgen in hun eigen capaciteiten en interesses, sturing leren geven aan hun eigen leerproces en verantwoordelijkheid leren nemen voor hun handelen.

Havo
De havo-opleiding duurt na de brugklas nog vier jaar. Het havo bereidt voor op een studie in het hoger beroepsonderwijs. Leerlingen die er blijk van geven gemotiveerd te zijn en die met succes de havo-opleiding hebben afgerond, kunnen overstappen naar het atheneum., waar zij geplaatst worden in leerjaar 5. Om de overstap van havo naar vwo mogelijk te maken, moet de leerling een verstandige keuze wat betreft het vakkenpakket gemaakt hebben en bovendien goed presteren op het havo.

Atheneum

Ook het atheneum duurt na de brugklas vijf jaar. Het programma bevat dezelfde vakken als het gymnasium, met uitzondering van Grieks en/of Latijn. In het Nederlandse onderwijsstelstel behoren gymnasium en atheneum tot het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs).

Dus ook het atheneum bereidt de leerlingen voor op een studie aan een universiteit.

Gymnasium

“Vind jij puzzelen leuk? Houd jij van oude verhalen? Ben jij iemand die vaak nét wat verder doordenkt? Dan is het gymnasium misschien iets voor jou! Op het OLV kun je in een atheneum-gymnasium brugklas kennismaken met Grieks en Latijn. Je gaat alles leren over het Griekse alfabet, over de Romeinen, over de goden, over mythen… Aan het einde van de brugklas kun je goed beslissen of het gymnasium écht iets voor jou is.”

De opleiding gymnasium duurt na het brugjaar nog vijf jaar. De leerlingen krijgen gedurende die periode Latijn, Grieks en kennis van de antieke cultuur, die één van de bronnen vormt van onze beschaving. Het gymnasium biedt leerlingen de mogelijkheid zich breed te oriënteren op een vervolgstudie aan de universiteit. De leerlingen die examen doen in Latijn en/of Grieks krijgen op hun diploma de vermelding 'Gymnasium'. Ook bestaat op het Onze Lieve Vrouwelyceum de mogelijkheid één of enkele jaren gymnasiumonderwijs te volgen en op die manier kennis te nemen van de klassieke talen en de cultuur van de oudheid. Leerlingen die dan alsnog besluiten de klassieke talen te laten vallen, kunnen vervolgens kiezen voor het atheneum.

(Hoog)begaafdheid
Het OLV biedt veel uitdaging voor (hoog)begaafde kinderen. Dit vind je bijvoorbeeld op het gymnasium met Grieks en Latijn, maar ook voor kinderen op het atheneum zijn er verschillende mogelijkheden voor extra uitdagend onderwijs en op de havo is er vanaf het vierde leerjaar IBC. 

Je kunt bijvoorbeeld vanaf de brugklas deelnemen aan het Talentprogramma. Hier kan jij moeilijke, spannende en gekmakende vragen onderzoeken. Je mag daarvoor normale lesuren vervangen door ‘talent-uren’.

Bij het vak Techniek & Ontwerp wordt jouw creativiteit op de proef gesteld én vanaf het tweede jaar volg je OLV-uren. De OLV-uren zijn bijzondere uren. Je kunt dan kiezen uit hele andere vakken dan de reguliere lesvakken. Zo kennen we OLV-uren als animatiefilm maken, quilten, Chinees, Nederlandse gebarentaal of schaken.

Kortom: in de onderbouw is er veel mogelijk. Bovendien hebben wij mentoren die kennis hebben van (hoog)begaafdheid en die weten hoe ze jou goed kunnen begeleiden.

Het onderzoekend leren dat we vanaf de brugklas aanbieden, krijgt na 2 en 3 vwo een vervolg in de bovenbouw. Ook in de bovenbouw willen we jou nieuwsgierig houden en blijven uitdagen. Je gaat daarom op het vwo bij verschillende vakken aan de slag met wetenschappelijk onderzoek (WON). Wij vinden het belangrijk dat jij leert hoe je onderzoek doet zodat je straks goed voorbereid bent op de universiteit of hbo.

Maar ook op de havo willen wij je uitdagen. Het OLV heeft zich als enige Bredase school aangesloten bij het netwerk '20-80learning'. In de bovenbouw havo (leerjaar 4 en 5) kunnen leerlingen met het profiel Economie en Maatschappij ervoor kiezen om hun opleiding te volgen volgens het concept 20-80learning: deze leerlingen krijgen de mogelijkheid om hun reguliere opleiding te doen in 80% van de tijd. In de overige 20% volgen de IBC-leerlingen één dag in de week een geheel ander programma, waarin ondernemerschap, creatief denken, onderzoek, communicatie, etiquette, competentie-ontwikkeling en vervolgstudie centraal staan.

Zo zullen de IBC-leerlingen onder andere een eigen bedrijfje oprichten en colleges gaan volgen aan het hbo. Naast je havodiploma ontvang je een door het Ministerie van Economische Zaken erkend certificaat.

Onderbouw

De eerste drie leerjaren vormen samen de onderbouw. Aan het einde van deze periode hebben de leerlingen de per vak geformuleerde kerndoelen bereikt.

Brugklas
Leerlingen starten in een havo-atheneum of atheneum-gymnasium brugklas. In de atheneum-gymnasium brugklas volgen de leerlingen het vak Griekse en Latijnse taal en Cultuur (GLTC). Leerlingen die kiezen voor de havo-atheneum brugklas krijgen in plaats van GLTC een les tekenen en een studieles extra per week. Aan het einde van de brugklas maken de leerlingen een definitieve keuze voor 2 gymnasium, 2 atheneum of 2 havo, gebaseerd op de resultaten en adviezen van de docentenvergadering. 

Leerjaar 2 en 3
Naast het gemeenschappelijk programma biedt het OLV de leerlingen van het tweede en derde leerjaar vakken en/of activiteiten aan die inspelen op hun talenten, wensen en ambities: de OLV-uren.
In leerjaar 3 verzorgen de decanen samen met de mentoren een serie lessen rondom de profielkeuze voor het vervolg van de studie in de bovenbouw.

Bovenbouw

De bovenbouw, leerjaar 4 en 5 havo c.q. 4, 5 en 6 vwo heet in onderwijsjargon 'Tweede Fase'. 
De keuze voor de verschillende profielen is gemaakt: Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek.
Elk profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel.
De keuze van het profiel ligt in principe tijdens de hele Tweede Fase vast. Een bijzondere plaats neemt het vak levensbeschouwing in: dit is op het OLV een verplicht examenvak, waarvoor de school een deel van de vrije ruimte reserveert. Een overzicht van alle keuzemogelijkheden die het OLV biedt, is te vinden bij de informatie van de decanen >>lees meer

In leerjaar 4 starten de leerlingen met het eindexamen. In dat jaar zijn al enkele opdrachten gepland die meetellen voor het eindexamen. De meeste vakken worden afgesloten met het Centraal Examen in het laatste jaar. Sommige vakken kennen alleen schoolexamens en worden soms al in het voorlaatste jaar afgelsoten.
Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) dat de leerlingen in de bovenbouw jaarlijks ontvangen, maakt inzichtelijk hoe de verschillende vakken worden geëxamineerd. Leerlingen kunnen daarin vinden wat ze op welk moment moeten kennen en kunnen. De Tweede Fase heeft uitgangspunten die ook aan de onderbouw ten grondslag liggen. In de leerprogramma's is naast kennisoverdracht aandacht voor vaardigheidsgericht onderwijs: spreken, informatie verwerven en verwerken, kritisch reflecteren, samenwerken etc.
In de Tweede Fase stelt de docent de leerlingen steeds meer in staat - actief en in eigen tempo - kennis te vergaren en vaardigheden te oefenen. Gaandeweg krijgt de docent meer en meer de rol van begeleider. Door het leerproces van de leerling centraal te stellen wordt recht gedaan aan verschillen tussen leerlingen.

Contacturen
Voor alle vakken in de bovenbouw blijven de gewone lessen bestaan. Dit zijn de contacturen, waarbij de aanwezigheid van de leerlingen verplicht is. Het betreft de lessen waarin de elementaire instructie plaatsvindt.

Loopbaanoriëntatie en - begeleiding (LOB)
In de bovenbouw begeleiden de decanen en mentoren het keuzeproces voor de vervolgstudie. De leerlingen krijgen inzicht in hun interesses en mogelijkheden en van hen wordt verwacht dat ze zich zelfstandig oriënteren tijdens Open Dagen van vervolgopleidingen.

Modules aan universiteit
De school stimuleert leerlingen om al in het voorlaatste jaar van het vwo modules of masterclasses te gaan volgen aan een universiteit. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, volgen gedurende een periode enkele colleges aan een universiteit en werken zelfstandig de stof van de gemiste lesuren bij.

Studiewijzer
Voor elke periode krijgen de leerlingen per vak een studiewijzer, koala genoemd. Deze koala's maken het voor de leerlingen mogelijk over een langere periode te plannen; die periode kan variëren van één les tot meer dan een week. In elke koala staan aanwijzingen voor de planning en het bestuderen van de leerstof en ook mededelingen over de toetsing.
 
Toetsvormen
Toetsen kunnen schriftelijk of mondeling worden afgenomen, maar ook praktische opdrachten of handelingsdelen worden als toetsvorm ingezet.

S-uren (studie-uren)
De leerlingen van het vierde leerjaar hebben in hun rooster twee S(tudie)-uren. Leerlingen van 5 havo hebben in principe S-uren tot de kerstvakantie. Tijdens het S-uur werken leerlingen in de studieruimte onder toezicht van een collega aan schoolopdrachten. Ze leren hun tijd op school goed te besteden en zelfstandig hun schoolwerk te plannen.

Mediatheek
De mediatheek is iedere lesdag van 08.30 - 16.30 uur geopend. De leerlingen kunnen er gebruik maken van boeken, kranten, tijdschriften, internet, online-bestanden en dvd's die betrekking hebben op de schoolvakken en de beroepenoriëntatie.
Er wordt voor het opzoeken van alle materialen gebruik gemaakt van een geautomatiseerde catalogus: de Aura-Online Catalogus >>lees meer
Voor Mijn AuraSpace maakt de leerling zelf een inlog met wachtwoord aan.