Onderwijsaanbod

Het Onze Lieve Vrouwelyceum is een school voor gymnasium, atheneum en havo: afdelingen waar de leerling na de brugklas voor kan kiezen. Het leerproces is zodanig ingericht dat het voor leerlingen interessant en uitdagend blijft om leerstof te verwerken en vaardigheden aan te leren. Het leertraject is erop gericht dat leerlingen inzicht krijgen in hun eigen capaciteiten en interesses, sturing leren geven aan hun eigen leerproces en verantwoordelijkheid leren nemen voor hun handelen.

Gymnasium
De opleiding gymnasium duurt na het brugjaar nog vijf jaar. De leerlingen krijgen gedurende ie periode Latijn, Grieks en kennis van de antieke cultuur, die één van de bronnen vormt van onze beschaving. Het gymnasium biedt leerlingen de mogelijkheid zich breed te oriënteren op een vervolgstudie aan de universiteit.
De leerlingen die examen doen in Latijn en/of Grieks krijgen een op hun diploma de vermelding 'Gymnasium'. Ook bestaat op het Onze Lieve Vrouwelyceum de mogelijkheid één of enkele jaren gymnasiumonderwijs te volgen en op die manier kennis te nemen van de klassieke talen en de cultuur van de oudheid. Leerlingen die dan alsnog besluiten de klassieke talen te laten vallen, kunnen vervolgens kiezen voor het atheneum.

Atheneum
Ook het atheneum duurt na de brugklas vijf jaar. Het programma bevat dezelfde vakken als het gymnasium, met uitzondering van Grieks en/of Latijn. In het Nederlandse onderwijsstelstel behoren gymnasium en atheneum tot het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs).
Dus ook het atheneum bereidt de leerlingen voor op een studie aan een universiteit.

Havo

De havo-opleiding duurt na de brugklas nog vier jaar. Het havo bereidt voor op een studie in het hoger beroepsonderwijs. Leerlingen die er blijk van geven gemotiveerd te zijn en die met succes de havo-opleiding hebben afgerond, kunnen overstappen naar het atheneum., waar zij geplaatst worden in leerjaar 5. Om de overstap van havo naar vwo mogelijk te maken, moet de leerling een verstandige keuze wat betreft het vakkenpakket gemaakt hebben en bovendien goed presteren op het havo.

Onderbouw

De eerste drie leerjaren vormen samen de onderbouw. Aan het einde van deze periode hebben de leerlingen de per vak geformuleerde kerndoelen bereikt.

Brugklas
Leerlingen starten in een havo-atheneum of atheneum-gymnasium brugklas. In de atheneum-gymnasium brugklas volgen de leerlingen het vak Griekse en Latijnse taal en Cultuur (GLTC). Leerlingen die kiezen voor de havo-atheneum brugklas krijgen in plaats van GLTC een les tekenen en een studieles extra per week. Aan het einde van de brugklas maken de leerlingen een definitieve keuze voor 2 gymnasium, 2 atheneum of 2 havo, gebaseerd op de resultaten en adviezen van de docentenvergadering. 

Leerjaar 2 en 3
Naast het gemeenschappelijk programma biedt het OLV de leerlingen van het tweede en derde leerjaar vakken en/of activiteiten aan die inspelen op hun talenten, wensen en ambities: de OLV-uren.
In leerjaar 3 verzorgen de decanen samen met de mentoren een serie lessen rondom de profielkeuze voor het vervolg van de studie in de bovenbouw.

Bovenbouw

De bovenbouw, leerjaar 4 en 5 havo c.q. 4, 5 en 6 vwo heet in onderwijsjargon 'Tweede Fase'. 
De keuze voor de verschillende profielen is gemaakt: Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek.
Elk profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel.
De keuze van het profiel ligt in principe tijdens de hele Tweede Fase vast. Een bijzondere plaats neemt het vak levensbeschouwing in: dit is op het OLV een verplicht examenvak, waarvoor de school een deel van de vrije ruimte reserveert. Een overzicht van alle keuzemogelijkheden die het OLV biedt, is te vinden bij de informatie van de decanen >>lees meer

In leerjaar 4 starten de leerlingen met het eindexamen. In dat jaar zijn al enkele opdrachten gepland die meetellen voor het eindexamen. De meeste vakken worden afgesloten met het Centraal Examen in het laatste jaar. Sommige vakken kennen alleen schoolexamens en worden soms al in het voorlaatste jaar afgelsoten.
Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) dat de leerlingen in de bovenbouw jaarlijks ontvangen, maakt inzichtelijk hoe de verschillende vakken worden geëxamineerd. Leerlingen kunnen daarin vinden wat ze op welk moment moeten kennen en kunnen. De Tweede Fase heeft uitgangspunten die ook aan de onderbouw ten grondslag liggen. In de leerprogramma's is naast kennisoverdracht aandacht voor vaardigheidsgericht onderwijs: spreken, informatie verwerven en verwerken, kritisch reflecteren, samenwerken etc.
In de Tweede Fase stelt de docent de leerlingen steeds meer in staat - actief en in eigen tempo - kennis te vergaren en vaardigheden te oefenen. Gaandeweg krijgt de docent meer en meer de rol van begeleider. Door het leerproces van de leerling centraal te stellen wordt recht gedaan aan verschillen tussen leerlingen.

Contacturen
Voor alle vakken in de bovenbouw blijven de gewone lessen bestaan. Dit zijn de contacturen, waarbij de aanwezigheid van de leerlingen verplicht is. Het betreft de lessen waarin de elementaire instructie plaatsvindt.

Loopbaanoriëntatie en - begeleiding (LOB)
In de bovenbouw begeleiden de decanen en mentoren het keuzeproces voor de vervolgstudie. De leerlingen krijgen inzicht in hun interesses en mogelijkheden en van hen wordt verwacht dat ze zich zelfstandig oriënteren tijdens Open Dagen van vervolgopleidingen.

Modules aan universiteit
De school stimuleert leerlingen om al in het voorlaatste jaar van het vwo modules of masterclasses te gaan volgen aan een universiteit. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, volgen gedurende een periode enkele colleges aan een universiteit en werken zelfstandig de stof van de gemiste lesuren bij.

Studiewijzer
Voor elke periode krijgen de leerlingen per vak een studiewijzer, koala genoemd. Deze koala's maken het voor de leerlingen mogelijk over een langere periode te plannen; die periode kan variëren van één les tot meer dan een week. In elke koala staan aanwijzingen voor de planning en het bestuderen van de leerstof en ook mededelingen over de toetsing.
 
Toetsvormen
Toetsen kunnen schriftelijk of mondeling worden afgenomen, maar ook praktische opdrachten of handelingsdelen worden als toetsvorm ingezet.

S-uren (studie-uren)
De leerlingen van het vierde leerjaar hebben in hun rooster twee S(tudie)-uren. Leerlingen van 5 havo hebben in principe S-uren tot de kerstvakantie. Tijdens het S-uur werken leerlingen in de studieruimte onder toezicht van een collega aan schoolopdrachten. Ze leren hun tijd op school goed te besteden en zelfstandig hun schoolwerk te plannen.

Mediatheek
De mediatheek is iedere lesdag van 08.30 - 16.30 uur geopend. De leerlingen kunnen er gebruik maken van boeken, kranten, tijdschriften, internet, online-bestanden en dvd's die betrekking hebben op de schoolvakken en de beroepenoriëntatie.
Er wordt voor het opzoeken van alle materialen gebruik gemaakt van een geautomatiseerde catalogus: de Aura-Online Catalogus >>lees meer
Voor Mijn AuraSpace maakt de leerling zelf een inlog met wachtwoord aan.