Personen en instanties

De begeleiding van leerlingen in hun ontwikkeling van kind naar volwassene neemt op het Onze Lieve Vrouwelyceum een belangrijke plaats in. Niemand is op deze school een nummer. Integendeel, ieder kind heeft een naam en een gezicht en wordt zorgvuldig begeleid. Voor de begeleiding, zowel cognitief als sociaal-emotioneel, is een aantal personen zeer belangrijk.

Mentor

Op het OLV heeft iedere klas een eigen mentor. Deze docent geeft zijn eigen vakles, maar ook de studielessen. Vooral houdt de mentor goed in de gaten hoe het met de leerling persoonlijk en met de schoolresultaten gaat.
Via persoonlijke gesprekken en via ouderavonden is hij de eerst aangewezene om  contact met de ouders te onderhouden.

Afdelingsleider

Iedere afdeling heeft een afdelingsleider: hij/zij coördineert o.a. de leerlingbegeleiding en onderwijszaken en is teamleider van de mentoren. 

Ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator is de spil in de bijzondere leerlingenzorg. Zij heeft een ondersteunende, begeleidende en coördinerende functie binnen deze specifieke zorg voor leerlingen. Ze is en blijft op de hoogte van de wet- en regelgeving van het Ministerie van Onderwijs ten aanzien van zorgleerlingen en draagt er zorg voor dat leerlingen, indien noodzakelijk, “zorg op maat” geboden wordt, binnen de grenzen van de mogelijkheden van de school.

Decaan

De schooldecanen begeleiden, in nauwe samenwerking met de mentoren en afdelingsleider, de leerlingen en hun ouders bij de profielkeuze en de keuze van studie en beroep. Vanaf jaarlaag drie komen alle leerlingen in contact met de decaan van de afdeling. 

Vertrouwenspersoon
Het OLV staat bekend als een fijne en gezellige school. We gaan ontspannen en respectvol met elkaar om. Pesten pakken we stevig aan, want veilig voelen is de voorwaarde voor leerplezier en prestaties. Op het OLV voelen leerlingen zich gelukkig veilig.
Mocht het toch nodig zijn dan kan men zich wenden tot een van onze vertrouwenspersonen mevrouw Babs Martens of de heer Jos van Schilt.


Externen 

Soms zijn er problemen die de school niet kan oplossen. Mocht dit het geval zijn, dan verwijzen we een leerlingen naar een professional buiten school. Dit kan bijvoorbeeld een schoolcoach of een kinderpsycholoog zijn, maar ook een observatieklas of de Rebound.
Daarnaast werken we samen met onderstaande instanties.

  • Centrum voor jeugd en gezin (CJG): het CJG is de opvolger van het schoolmaatschappelijk werk. Medewerkers van deze organisatie zijn verbonden aan onze school en zij worden door de ondersteuningscoördinator benaderd als dat noodzakelijk is.
  • Jeugdarts: informatie voor jongeren over gezondheid is te vinden op www.jouwggd.nl; voor een afspraak met de jeugdarts kan contact opgenomen worden met de GGD: Doornboslaan 225-227, 4816 CZ Breda, tel. 076-5216062.
  • Regionaal Samenverwerkingsverband >>lees meer
  • Zorg Advies Team (ZAT): in dit overleg zijn afdelingsleiders, ondersteuningscoördinator, leerplichtambtenaar, wijkagent en externe instanties vertegenwoordigd.
  • Meldcode: zorgen, vermoeden of signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld worden binnen het OLV kenbaar gemaakt aan de mentor of afdelingsleider. Op dat moment wordt in samenspraak met de interne ondersteuningscommissie de officiele meldcode in werking gesteld, zie ook www.rijksoverheid.nl.
  • School en veiligheid: in de regio Breda en Oosterhout hebben alle scholen met elkaar en in samenwerking met de gemeenten, het Openbaar Ministerie, HALT en de politie het convenant 'Scholen en veiligheid' afgesloten. In dit convenant staan de gezamenlijke afspraken over wat scholen wel en niet tolereren. Een onderdeel van dit convenant is een jaarlijkse, onverwachte kluisjescontrole onder toezicht van de politie.