Begeleiding

Het OLV is een school waar alle leerlingen zich kunnen ontwikkelen. Het streven is erop gericht dat alle leerlingen, op een goede manier en in een veilige omgeving een OLV-diploma halen. De leerlingen op het OLV hebben heel wat in hun mars, maar soms komt het voor dat er extra aandacht nodig is. Daarvoor zijn er verschillende begeleidingsvormen. 

Studielessen/mentoruren

In de brugklas krijgen de leerlingen studielessen. Uiteenlopende vragen staan dan centraal zoals: hoe plan ik huiswerk? Hoe leer ik woordjes? Hoe maak ik een goede samenvatting? Ook wordt tijdens de studielessen aandacht besteed aan de voorbereiding van proefwerkweken en is er aandacht voor de sociale ontwikkelingen in de klas. In de overige . jaarlagen hebben de leerlingen een ingeroosterd mentoruur waarin de aanpak van schoolwerk op de agenda staat.

Begeleiding taal en rekenen

Alle scholen voor voortgezet onderwijs zijn verplicht om de lees- en rekenvaardigheid van leerlingen op peil te houden en - indien noodzakelijk - te verbeteren. Beide zijn immers basale vaardigheden om in de maatschappij goed te functioneren. In de brugklas screenen we de leerlingen op deze vaardigheden. Leerlingen van wie blijkt dat ze een hiaat of een achterstand hebben, krijgen extra begeleiding. 

Tutorbegeleiding en vakbegeleiding
Leerlingen die in bepaalde vakken zwak zijn, kunnen voor die vakken begeleiding krijgen van een door school geselecteerde medeleerling, een zogenaamde tutor. Een tutor begeleidt één of maximaal twee leerlingen tegelijk. 
Deze tutorbegeleiding wordt georganiseerd door de school. Daarbij moet worden opgemerkt dat het aanbod aan tutoren beperkt is. Het volgen van tutorbegeleiding kan alleen op advies van de vakdocent en met  toestemming van de afdelingsleider, voor maximaal 12 keer. De kosten worden tussen school en ouders verdeeld.
In de brugklas kunnen leerlingen vakbegeleiding krijgen voor het kernvak wiskunde en Engels. Dit gebeurt in principe op voordracht van de vakdocent. De vakbegeleiding vindt plaats op donderdag het eerste lesuur. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de mentor en/of de afdelingsleider. 
  
Faalangst en examenvrees

Leerlingen van wie de prestaties achterblijven door faalangst hebben onze aandacht. In de bovenbouw kennen we voor een kleine groep leerlingen een examenvreestraining. In de brugklas kunnen leerlingen die dat nodig hebben, een training volgen in het versterken van hun sociale vaardigheden: 'Mag ik meedoen?'

Dyslexie en dyscalculie

Leerlingen die een officiële dyslexie-/dyscalculieverklaring hebben, kunnen een beroep doen op faciliteiten die de school biedt, waaronder tijdverlenging.
Meer informatie kunt u lezen in het dyslexieprotocol >>lees meer