olv
Voor onze leerlingen, ouders en personeel is afgeschermde informatie beschikbaar.
Klik hier om in te loggen.
Onderwijs

Het Onze Lieve Vrouwelyceum zorgt voor degelijk onderwijs. Dat houdt in dat er voortdurend gekeken wordt naar mogelijkheden om het onderwijs te verbeteren. Het houdt ook in dat de goede dingen uit het huidige onderwijs dat wij aanbieden behouden blijven.
Het Onze Lieve Vrouwelyceum zal nooit zonder goede voorbereiding aan nieuwe ontwikkelingen gaan meedoen. Op sommige terreinen zijn we trendsetter, op andere eerder traditioneel te noemen. Wij zijn bijzonder tevreden met de mix van beide.

Onderbouw

Op het Onze Lieve Vrouwelyceum horen klas 1, 2 en 3 tot de onderbouw.

Bovenbouw

De bovenbouw heet in onderwijsjargon “Tweede Fase”. In de derde klas maken de leerlingen een keuze uit de volgende profielen: 

  • Natuur & techniek (N&T)
  • Natuur & gezondheid (N&G)
  • Economie & maatschappij (E&M)
  • Cultuur & maatschappij (C&M) 

Elk profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. De keuze van het profiel ligt in principe gedurende de hele Tweede Fase vast. Een bijzondere plaats neemt het vak levensbeschouwing in. Levensbeschouwing is op het Onze Lieve Vrouwelyceum een verplicht examenvak, waarvoor de school een deel van de vrije ruimte reserveert. De keuzemogelijkheden die het OLV biedt, vindt u onder “decanaat” en “profielen” op deze website.

De leerlingen starten in klas 4 al met het eindexamen. In dat jaar krijgen de leerlingen al enkele toetsen en/of opdrachten die meetellen voor het eindexamen. De meeste vakken worden afgesloten met het Centraal Eindexamen in het laatste jaar. Sommige vakken kennen echter alleen schoolexamens en kunnen al in een eerder leerjaar worden afgesloten. Aan de hand van het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) dat de leerlingen in het vierde leerjaar krijgen uitgereikt, maken we inzichtelijk hoe de verschillende vakken worden geëxamineerd. Leerlingen kunnen zelfstandig aan de hand van dat programma zien wat ze op welk moment moeten kennen en kunnen.  

De Tweede Fase heeft uitgangspunten die ook aan de basisvorming ten grondslag liggen. In de leerprogramma's is naast kennisoverdracht aandacht voor vaardigheidsgericht onderwijs: spreken, informatie verwerven en verwerken, kritisch reflecteren, samenwerken, kritisch reflecteren, etcetera. In de tweede fase stelt de docent  de leerlingen steeds meer in staat actief en in eigen tempo kennis te vergaren en vaardigheden te oefenen: in leslokalen, practicumlokalen, in de mediatheek en in studieruimtes. Gaandeweg krijgt de docent meer de rol van begeleider. Door het leerproces van de leerling centraal te stellen wordt beter recht gedaan aan verschillen tussen leerlingen. Het onderwijs is in de Tweede Fase zodanig ingericht dat bovenstaande doelstellingen ook kunnen worden gehaald. 


Contacturen

Voor alle vakken in de bovenbouw blijven de gewone lessen bestaan. Dit zijn de contacturen. Bij de meeste lessen is de aanwezigheid van de leerlingen verplicht. Dat zijn de lessen, waarin de elementaire instructie plaatsvindt. 

 

Differentiatie-uren
Daarnaast kunnen docenten ervoor kiezen een klein deel van hun lesuren in te zetten als d-uur. Tijdens de d-uren kunnen docenten leerlingen, die daarvoor in aanmerking komen, toestaan in de mediatheek of elders te gaan studeren, eventueel voor een ander vak. 

 

Oriëntatie op Studie en Beroep
In de bovenbouw maken leerlingen een keuze voor een vervolgstudie. De decanen begeleiden dit keuzeproces samen met de mentoren. Met een speciale methode krijgen de leerlingen inzicht in hun interesses en mogelijkheden. Van leerlingen wordt verwacht dat ze zich ook zelfstandig oriënteren tijdens Open Dagen van de verschillende vervolgopleidingen. 


Studiewijzer
Voor elke periode krijgen de leerlingen per vak een studiewijzer. Die studiewijzers maken het voor de leerlingen mogelijk over een langere periode te plannen; die periode kan variëren van één les tot meer dan een week. In elke studiewijzer staan aanwijzingen voor de planning en bestuderen van de leerstof en mededelingen over de toetsing.

 

Toetswijzer
Als leerlingen over een langere periode moeten kunnen plannen, kunnen ze niet meer elk moment getoetst worden. Het aantal toetsen (waarvoor echte voorbereiding nodig is) per vak per periode is maximaal 3, behalve als het een vak met vier of meer wekelijkse lesuren betreft. Bij het begin van een blok krijgen de leerlingen een toetswijzer waarin alle toetsen uit die periode worden opgenomen.  

 

Toetsvormen
Het schoolexamen begint voor een aantal vakken al in de vierde klas. Het schoolexamen zal niet alleen uit schriftelijke of mondelinge toetsen bestaan, maar bevat afhankelijk van het vak ook praktische opdrachten of handelingsdelen.  

 

Studie-uren
De leerlingen van de vierde klas hebben in hun rooster twee s-uren. Tijdens het s-uur werken leerlingen in de studieruimte onder toezicht van een collega aan schoolopdrachten. Op deze manier leren ze hun tijd op school goed te besteden en leren ze zelfstandig hun schoolwerk te plannen. 

 

Mediatheek
De school beschikt over een ruime mediatheek, die iedere lesdag van 08.30 tot 16.30 uur geopend is. In de mediatheek kunnen de leerlingen terecht voor boeken, tijdschriften en voor videobanden en dvd’s die betrekking hebben op de schoolvakken en de beroepenoriëntatie. De mediatheek beschikt over computers met internet, die alleen voor schoolzaken gebruikt mogen worden. In de mediatheek kan iedereen rustig lezen, studeren of werken aan praktische opdrachten.