olv
Voor onze leerlingen, ouders en personeel is afgeschermde informatie beschikbaar.
Klik hier om in te loggen.
Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut van het Onze Lieve Vrouwelyceum >>lees verder
(versie d.d. oktober 2018)
 
Gedragscode

 

Het OLV kenmerkt zich als een veilige school waar iedereen zich gekend weet en waar respect, collegialiteit en openheid vanzelfsprekend zijn. We zijn met ons allen verantwoordelijk voor zo’n veilig schoolklimaat. Wij gaan ervan uit dat onze leerlingen weldenkende mensen zijn die verantwoordelijkheid leren nemen voor hun eigen leerproces. Wij verwachten dan ook van jou dat je een ander respecteert en accepteert en dat je verantwoordelijk omgaat met eigendommen van zowel jezelf als van een ander.

Natuurlijk zijn er ook eenvoudige afspraken nodig op een school als het OLV. We zijn met velen en daarom is het belangrijk dat de belangrijkste schoolafspraken helder zijn en door iedereen worden nageleefd: >>lees verder

 

Afspraken

 

Inzagerecht meerderjarige leerling 

Aanpassing inzagerecht meerderjarige leerling (januari 2017)
Schoolmaster heeft in Magister een aanpassing m.b.t. het inzagerecht doorgevoerd. Dit betekent voor ouders/verzorgers van wie het kind 18 jaar is of ouder dat zij geen toegang meer hebben tot Magister. Alleen de leerling zelf kan aangeven of de ouders/verzorgers inzage hebben in Magister. Dit kan hij/zij regelen via “Instellingen”. De leerlingadministratie kan dit gegeven niet bewerken.

 

Leerlingen krijgen drie maanden voordat ze 18 jaar worden een melding en de mogelijkheid om aan te geven dat de ouders/verzorgers toegang houden tot de gegevens. De indicatie 'Mijn ouders mogen mijn gegevens zien' wordt drie maanden voordat de leerling 18 jaar wordt beschikbaar. Vanaf de dag dat de leerling 18 jaar is, kijkt Magister bij een ouderinlog of er toestemming is gegeven.

 
Wellicht ten overvloede wijzen we u op het volgende. Mocht uw zoon/dochter niet aangevinkt hebben dat u inzagerecht heeft, heeft dat onder andere tot gevolg dat u zich niet in kunt schrijven voor ouderavonden. U kunt ook de behaalde toetscijfers niet meer zien.

 
Als uw zoon/dochter binnenkort 18 jaar wordt of reeds 18 jaar is, adviseren wij u om samen met hem/haar te bespreken hoe u hiermee wilt omgaan.

 

N.B. Wij zullen enkele malen per jaar een e-mailbericht versturen aan de ouders van wie het kind binnenkort 18 jaar wordt.

 

  

Regels en afspraken m.b.t. het vak LO

>>lees verder


Afspraken gebruik mobieltjes

Een mobieltje mag tijdens de lessen en ook bij activiteiten buiten school, alléén na uitdrukkelijke toestemming van de betrokken docent of begeleider worden gebruikt. Buiten het klaslokaal en op het buitenterrein van de school mogen mobieltjes gewoon gebruikt worden. Er wordt in de gangen niet getelefoneerd. Het maken van opnamen, zowel geluid, film als foto, in school, op het schoolterrein en bij activiteiten buiten de school mag alleen na nadrukkelijke toestemming van hem/haar waarvan opnames worden gemaakt. Te allen tijde geldt bij het gebruik van mobieltjes: er mag nooit sprake zijn van overlast voor anderen.  

 
N.B. De term mobieltjes gebruiken we als verzamelnaam voor smartphones, tablets, laptops, et cetera. Kortom: digitale informatie- en communicatiemiddelen.   

 

Rookbeleid 

Met ingang van dit schooljaar is ons schoolterrein volledig rookvrij. Hoewel we hier wettelijk pas per 1 januari 2020 toe verplicht zijn, hebben we in overleg met de verschillende geledingen binnen de school besloten om het vanaf heden in te voeren. Dit houdt in dat er in het gebouw, maar ook op het terrein, niet meer gerookt mag worden. Dat geldt ook voor het gebruik van de elektrische sigaret. Van de rokers vragen we om niet direct voor de ingangen van het schoolterrein te roken, maar op gepaste afstand. De buurtbewoners zullen apart worden ingelicht over deze maatregel met het verzoek om eventuele overlast aan ons te melden. Gezien onze ervaringen verwachten wij echter geen problemen.

 

Regels over alcoholgebruik op het OLV

Het in bezit hebben of gebruiken van alcohol is voor en tijdens activiteiten van school verboden. Dit geldt voor alle activiteiten waarbij de school betrokken is, óók als deze buiten het schoolterrein plaatsvinden.
Indien een leerling voorafgaand aan een activiteit alcohol (heeft) gebruikt, kan er bij vermoeden daarvan een blaastest afgenomen worden.
In alle gevallen zullen bij overtreding van de regels passende maatregelen getroffen worden en neemt de school contact op met de ouders/verzorgers. De leerling wordt in ieder geval deelname aan de activiteit ontzegd.
Alle collega’s hebben in dezen een voorbeeldfunctie en drinken ook geen alcohol tijdens door school georganiseerde activiteiten in het bijzijn van leerlingen.

 
N.B. Ook de buitenlandse (excursie)reizen zijn alcoholvrij, (óók als er in het buitenland andere regels betreffende alcoholgebruik gelden).