olv
Voor onze leerlingen, ouders en personeel is afgeschermde informatie beschikbaar.
Klik hier om in te loggen.
Medezeggenschapsraad

 

Zoals alle scholen heeft het Onze Lieve Vrouwelyceum een Medezeggenschapsraad (MR). In deze raad zijn alle belanghebbende “geledingen” van de school vertegenwoordigd: leerlingen, ouders, onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel. Elke leerling, elke ouder en elk personeelslid kan zich voor een plaats in de MR kandidaat stellen en moet dan door de eigen geleding gekozen worden.

De MR denkt en praat mee over bijna alle zaken die in de school kunnen spelen. Een afvaardiging van de MR neemt deel aan het overleg van de GMR. De GMR is de Gemeenschappelijke MR van alle scholen die deel uitmaken van de Stichting, SKVOB e.o.. Bovenschoolse zaken, die alle scholen aangaan worden daar besproken.

De notulen van de GMR-vergaderingen zijn voor medewerkers van de stichting, na inloggen, te vinden op de website van het SKVOB e.o. >>lees verder

In het Medezeggenschapsreglement is precies geregeld in welke gevallen het “bevoegd gezag”, voordat regelingen vastgesteld of gewijzigd kunnen worden, met de MR moet overleggen. Het bevoegd gezag is officieel het Bestuur, maar in de praktijk komen veel voorstellen natuurlijk van de schoolleiding. De vorm van inspraak verschilt per geval: soms is de instemming van (een deel van) de MR noodzakelijk, soms heeft de raad een adviserende taak. Zo kan de Medezeggenschapsraad een belangrijke rol spelen in het beleid van de school.

 

Contact per e-mail: mr@olvbreda.nl

De Medezeggenschapsraad wordt in het schooljaar 2018-2019 gevormd door:

De oudergeleding:
- Dhr. S. Ernst

- Dhr. P. van Heerden
- Mw. M. van der Weert-Neet
 
De leerlinggeleding:

- Dhr. E. Gatumba 

- Dhr. J. Lange

- Dhr. T. Lombarts

 

Het OOP:
- Dhr. R. Huijskens

Het OP:
- Dhr. B. Baljeu, voorzitter
- Mw. C. Kloet
- Mw. K. van der Made
- Mw. S. van de Rijke
- Mw. S. Wilms

OP: Onderwijzend personeel
OOP: Onderwijs Ondersteunend personeel

Per 1 januari 2007 is de nieuwe Wet Medezeggenschap Scholen ingevoerd.

Hieronder vindt u het vigerende medezeggenschapsreglement en huishoudelijk reglement MR van het OLV.

>>lees verder: MR -  reglement OLV

>>lees verder: MR -  huishoudelijk reglement OLV

Agenda en notulen van MR vindt u hieronder (alleen voor medewerkers, leerlingen en ouders na inloggen).
Agenda en notulen van PMR zijn alleen voor medewerkers toegankelijk >>lees verder