Het Schoolfonds

De financiering vanuit het Rijk is niet toereikend voor een aantal zaken waarvan we vinden dat ze noodzakelijk zijn voor goed onderwijs op het OLV. Daarvoor hebben we al jaren een Schoolfonds waaruit op verzoek van de Ouderraad een aantal algemene voorzieningen bekostigd wordt; daardoor kunnen leerlingen bijvoorbeeld gebruik maken van kopieer- en printfaciliteiten en wordt klein verbruiksmateriaal bij diverse vakken niet afzonderlijk verrekend.

Het overzicht van de kosten van het Schoolfonds voor schooljaar 2021- 2022 >>lees meer.
Zowel de samenstelling als de hoogte hiervan zijn in de Medezeggenschapsraad besproken en vastgesteld.

In het Schoolfonds is een tweedeling gemaakt:
Het eerste deel bestaat uit zaken die verbonden zijn met de lessen, een bijdrage aan culturele activiteiten, de huur van het kluisje, de agenda die in de brugklas verplicht is, excursies en OLV-weken.
Het tweede, vrijwillige, deel van het Schoolfonds bestaat uit een samenstelling van een aantal relatief kleine posten. Dat maakt het mogelijk dat school meer is dan alleen maar een plaats om te leren.

Het Schoolfonds wordt gebruikt om de eigen bijdrage aan excursies en werkweken beperkt te houden en om een aantal andere buitenlesactiviteiten te kunnen organiseren. Helaas kunnen we niet altijd ontkomen aan een eigen bijdrage per activiteit; deze wordt soms apart geïnd. We hebben ervoor gekozen om uw bijdrage voor activiteiten die voor het komende schooljaar al vaststaan en voor een heel leerjaar gelden zoveel mogelijk nu al in het schoolfonds mee te nemen. Op deze manier beperken we de extra kosten die we nog gedurende het schooljaar in rekening brengen tot een minimum. Helaas zullen we niet kunnen voorkomen dat er toch nog bepaalde rekeningen komen gedurende het schooljaar. Op dit moment is nog niet alles in kaart te brengen.

Wij wijzen u erop dat de bijdrage voor het Schoolfonds niet verplicht is. Toch vragen we u die bijdrage te betalen, omdat daaruit activiteiten worden bekostigd die deel uitmaken van het totale onderwijsaanbod. Het Schoolfonds draagt bij aan een brede vorming van elke leerling en is in het belang van een succesvolle schoolcarrière. Aan alle ouders is bij inschrijving op school gevraagd om deel te nemen aan het Schoolfonds. Door deze afspraak heeft u aangegeven dat u ook de kosten voor het Schoolfonds wilt betalen. Mocht u deze toezegging willen herzien, dan vragen we u contact op te nemen met de conrector financiën, de heer Frits van der Zalm. Het Servicebureau van de stichting Librēon e.o., waartoe het OLV behoort, int voor ons de betaling van de ouderbijdrage voor het Schoolfonds. U ontvangt hiervoor in het begin van het schooljaar een factuur. Indien u niet in staat bent het Schoolfonds te betalen, kan hiervoor een regeling met u getroffen worden en vragen we u contact op te nemen met de heer Frits van der Zalm.

versie d.d. juli 2021