SchoolWiki

Vakanties 2019-2020

De vakanties voor schooljaar 2019-2020 zijn definitief vastgesteld.

Vakanties

herfstvakantie: week 42 - 14 t/m 18 oktober 2019
kerstvakantie: week 52/1 - 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
voorjaarsvakantie: week 9 - 24 t/m 28 februari 2020
meivakantie: week 17/18 - 20 april t/m 1 mei 2020
start zomervakantie: week 29 - 13 juli 2020 

Onderwijsvrije dagen

In het kader van de spreiding van de werkdruk mogen alle scholen zogenaamde ‘onderwijsvrije dagen’ in het jaarprogramma opnemen. De keuze voor 2019-2020:
- maandag 18 november 2019
- maandag 10 februari 2020
- vrijdag 21 februari 2020

Het OLV gaat niet in op verzoeken om de vakantie voor een leerling eerder te laten ingaan of te verlengen. Evenmin is het mogelijk toestemming voor tussentijdse vakanties te geven.

Buitengewoon verlof

Verzoeken voor buitengewoon verlof voor een deel van de dag moeten worden gemeld bij de Coördinator Leerlingzaken middels een ingevuld formulier 'Verzoek buitengewoon verlof'.

Voor verzoeken van een hele dag of langer neemt u telefonisch of per e-mail contact op met de verantwoordelijke afdelingsleider.
Hij baseert zich op hetgeen door de Commissie Leerplichtzaken in het arrondissement Breda ten aanzien van het onderwerp “tijdelijke vrijstelling” is geregeld.
Afwijkingen van de vastgestelde vakantiedata zijn in principe niet mogelijk.
Er kunnen echter “gewichtige redenen” zijn om buitengewoon verlof te verlenen >>lees meer

 

Disclaimer

Deze mededelingen zijn zowel van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid
De gegevens op deze internetsite worden alleen beschikbaar gesteld met het doel informatie te verstrekken. Hoewel het OLV met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden gegeven of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies.
Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. Het OLV is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken. 

Gerelateerde internetsites
Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van het OLV. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door het OLV. Het OLV is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud, dan wel specifieke gegevens of informatie, van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen. 

Gebruik van informatie en gegevens
Het is niet toegestaan de verstrekte informatie en gegevens evenals de ontwerpen en symbolen van het OLV te gebruiken voor andere doeleinden.