SchoolWiki

Leerlingenstatuut en afspraken

Het leerlingenstatuut van het Onze Lieve Vrouwelyceum >>lees meer

Gedragscode
Het OLV kenmerkt zich als een veilige school waar iedereen zich gekend weet en waar respect, collegialiteit en openheid vanzelfsprekend zijn. We zijn allemaal verantwoordelijk voor zo’n veilig schoolklimaat. Wij gaan ervan uit dat onze leerlingen weldenkende mensen zijn die verantwoordelijkheid leren nemen voor hun eigen leerproces. Wij verwachten dan ook van jou dat je een ander respecteert en accepteert en dat je verantwoordelijk omgaat met eigendommen van zowel jezelf als van een ander.

Natuurlijk zijn er ook eenvoudige afspraken nodig op een school als het OLV. We zijn met velen en daarom is het belangrijk dat de belangrijkste schoolafspraken helder zijn en door iedereen worden nageleefd >>lees meer

Afspraken
Inzagerecht meerderjarige leerling Magister
Schoolmaster heeft in Magister een aanpassing m.b.t. het inzagerecht doorgevoerd. Dit betekent voor ouders/verzorgers van wie het kind 18 jaar is of ouder dat zij geen toegang meer hebben tot Magister. Alleen de leerling zelf kan aangeven of de ouders/verzorgers inzage hebben in Magister. Dit kan hij/zij regelen via “Instellingen”. De leerlingadministratie kan dit gegeven niet bewerken.
Leerlingen krijgen drie maanden voordat ze 18 jaar worden een melding en de mogelijkheid om aan te geven dat de ouders/verzorgers toegang houden tot de gegevens. De indicatie 'Mijn ouders mogen mijn gegevens zien' wordt drie maanden voordat de leerling 18 jaar wordt beschikbaar. Vanaf de dag dat de leerling 18 jaar is, kijkt Magister bij een ouderinlog of er toestemming is gegeven.
Wellicht ten overvloede wijzen we u op het volgende. Mocht uw zoon/dochter niet aangevinkt hebben dat u inzagerecht heeft, heeft dat onder andere tot gevolg dat u zich niet in kunt schrijven voor ouderavonden. U kunt ook de behaalde toetscijfers niet meer zien.
Als uw zoon/dochter binnenkort 18 jaar wordt of reeds 18 jaar is, adviseren wij u om samen met hem/haar te bespreken hoe u hiermee wilt omgaan.

Regels en afspraken m.b.t. het vak LO
Blessures: Je hebt altijd iets bij je: je gymspullen of een briefje!
-> meld je bij voorkeur met sportkleding voor de les bij je docent LO en overleg; wat wordt die les gedaan en is (aangepaste) deelname voor jou mogelijk en/of wenselijk?
-> is deelname op voorhand uitgesloten, meld je dan voor de les mèt een briefje van je ouders of fysio;
-> geblesseerde leerlingen blijven in principe bij de les en assisteren waar mogelijk;
-> in geval de blessure drie weken of langer duurt, kan de leerling van de docent LO een briefje krijgen dat toestemming geeft om in de mediatheek te gaan studeren.
Gymkleding:
-> OLV-shirt is verplicht (extra shirts zijn te koop in de mediatheek);
-> broekje/rokje is naar eigen keuze, maar dient wel donkerblauw te zijn; sportbroekjes zijn ook in de mediatheek te koop;
-> tijdens de binnenperiode zijn (degelijk) schone binnenschoenen verplicht; door vuil wordt de vloer van de zaal glad en dus onveilig;
-> tijdens de buitenlessen mag over het OLV-shirt altijd een sweater o.i.d. gedragen worden i.v.m. de kou;
-> in verband met mogelijk verlies adviseren wij met klem de naam in het OLV-shirt te zetten.

Afspraken gebruik mobieltjes
Een mobieltje mag tijdens de lessen en ook bij activiteiten buiten school, alléén na uitdrukkelijke toestemming van de betrokken docent of begeleider worden gebruikt. Buiten het klaslokaal en op het buitenterrein van de school mogen mobieltjes gewoon gebruikt worden. Er wordt in de gangen niet getelefoneerd. Het maken van opnamen, zowel geluid, film als foto, in school, op het schoolterrein en bij activiteiten buiten de school mag alleen na nadrukkelijke toestemming van hem/haar waarvan opnames worden gemaakt. Te allen tijde geldt bij het gebruik van mobieltjes: er mag nooit sprake zijn van overlast voor anderen.
N.B. De term mobieltjes gebruiken we hier als verzamelnaam voor smartphones, tablets, laptops, etc.
Kortom: alle digitale informatie- en communicatiemiddelen.

Rookbeleid
Met ingang van schooljaar 2018-2019 is ons schoolterrein volledig rookvrij. Hoewel we hier wettelijk pas per 1 januari 2020 toe verplicht zijn, hebben we in overleg met de verschillende geledingen binnen de school besloten om het al eerder in te voeren. Dit houdt in dat er in het gebouw, maar ook op het terrein, niet meer gerookt mag worden. Dat geldt ook voor het gebruik van de elektrische sigaret. Van de rokers vragen we om niet direct voor de ingangen van het schoolterrein te roken, maar op gepaste afstand. De buurtbewoners zullen apart worden ingelicht over deze maatregel met het verzoek om eventuele overlast aan ons te melden. Gezien onze ervaringen verwachten wij echter geen problemen.

Regels over alcoholgebruik op het OLV
Het in bezit hebben of gebruiken van alcohol is voor en tijdens activiteiten van school verboden. Dit geldt voor alle activiteiten waarbij de school betrokken is, óók als deze buiten het schoolterrein plaatsvinden.
Indien een leerling voorafgaand aan een activiteit alcohol (heeft) gebruikt, kan er bij vermoeden daarvan een blaastest afgenomen worden.
In alle gevallen zullen bij overtreding van de regels passende maatregelen getroffen worden en neemt de school contact op met de ouders/verzorgers. De leerling wordt in ieder geval deelname aan de activiteit ontzegd.
Alle collega’s hebben in dezen een voorbeeldfunctie en drinken ook geen alcohol tijdens door school georganiseerde activiteiten in het bijzijn van leerlingen.
N.B. Ook de buitenlandse (excursie)reizen zijn alcoholvrij, (óók als er in het buitenland andere regels betreffende alcoholgebruik gelden).Disclaimer

Deze mededelingen zijn zowel van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid
De gegevens op deze internetsite worden alleen beschikbaar gesteld met het doel informatie te verstrekken. Hoewel het OLV met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden gegeven of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies.
Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. Het OLV is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken. 

Gerelateerde internetsites
Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van het OLV. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door het OLV. Het OLV is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud, dan wel specifieke gegevens of informatie, van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen. 

Gebruik van informatie en gegevens
Het is niet toegestaan de verstrekte informatie en gegevens evenals de ontwerpen en symbolen van het OLV te gebruiken voor andere doeleinden.