SchoolWiki

Schoolleiding

 
Directie
In het algemeen kan gesteld worden dat de directie zich bezighoudt met beleidsvoorbereidende taken en met werkzaamheden die voortkomen uit de sterk veranderende onderwijssituatie, die samengevat kan worden onder de noemer “autonome” school.
Als gevolg daarvan worden leerlingbegeleiding en onderwijszaken behartigd door de afdelingsleiders, de ondersteuningscoördinatoren en de decanen en worden de roosters voor een belangrijk deel gemaakt door de roostermaker in samenwerking met de schoolleiding.  

Taakverdeling:
 Tol Swinkels, rector 
 • algemene leiding 
 • onderwijs: kwaliteit en ontwikkeling 
 • begeleiding en ondersteuning 
 • contact met bestuur, (G)MR, PMR, ouderraad en leerlingenplatform 
 • gesprekscyclus schoolleiding 
 • eindverantwoordelijke voor bovenbouw 
Frits van der Zalm, plaatsvervangend rector 
 • vervanger van rector bij diens afwezigheid 
 • financiën 
 • gebouw en beheer 
 • roosterzaken 
 • ICT 
 • administratie 
 • eindverantwoordelijke voor leerjaar 2 en 3 
Sandra Rijnen, conrector 
 • personeelsbeleid 
 • personeelszaken 
 • formatie 
 • PR en communicatie 
 • eindverantwoordelijke voor de brugklas 

Afdelingsleiders
De afdelingsleiders hebben de dagelijkse leiding over hun afdeling. Zij dragen zorg voor de uitvoering en de organisatie van het onderwijs.

Onder de taken en werkzaamheden van de afdelingsleider vallen:
- leiding geven aan het team van mentoren van de afdeling;
- zorg hebben voor het welbevinden van de leerlingen;
- communicatie verzorgen tussen school en ouders;
- schoolbeleid maken en uitvoeren samen met de andere leden van de schoolleiding;
- sturing geven aan de onderwijskundige ontwikkelingen binnen de afdeling;
- samen met het ondersteuningscoördinaat zorgen dat de leerlingen de juiste begeleiding krijgen;
- zorg dragen voor het absentie- en sanctiebeleid in samenwerking met de leerlingcoördinator;
- bewaken van de schoolresultaten;
- vertegenwoordigen van het OLV naar externe instanties;
- aannemen van nieuwe leerlingen.

De huidige afdelingsleiders:
Theo Voncken (brugklas) 
Niels van Hoek ( 2 en 3 havo) 
Mireille Rasenberg-Rijnders MEd (2 en 3 vwo) 
Jos Lanters (4 en 5 havo) 
Sep Botermans MSc (4, 5 en 6 vwo)  
 
  
 

Disclaimer

Deze mededelingen zijn zowel van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid
De gegevens op deze internetsite worden alleen beschikbaar gesteld met het doel informatie te verstrekken. Hoewel het OLV met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden gegeven of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies.
Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. Het OLV is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken. 

Gerelateerde internetsites
Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van het OLV. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door het OLV. Het OLV is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud, dan wel specifieke gegevens of informatie, van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen. 

Gebruik van informatie en gegevens
Het is niet toegestaan de verstrekte informatie en gegevens evenals de ontwerpen en symbolen van het OLV te gebruiken voor andere doeleinden.