SchoolWiki

Schoolleiding

 
Directie
In het algemeen kan gesteld worden, dat de schoolleiding zich bezighoudt met beleidsvoorbereidende taken en met werkzaamheden, die voortkomen uit de sterk veranderende onderwijssituatie, die samengevat kan worden onder de noemer “autonome” school.
Als gevolg daarvan worden leerlingbegeleiding en onderwijszaken behartigd door de afdelingsleiders, de ondersteuningscoördinator, de decanen en onderwijscoördinatoren en worden de roosters voor een belangrijk deel gemaakt door de roostermaker in samenwerking met de schoolleiding.  

G.P.M. van Wijlen, rector
- algemene leiding
- eindverantwoordelijke voor de brugklas
- contacten met bestuur, (G)MR, PMR, ouderraad, leerlingenplatform
- PR
- na- en bijscholing; IP-OLV
- jaarplanning
- zorg en decanaat
- personeelszaken, o.a. formatiebeleid en prognoses
- begrotingen
- toelating, schorsing en verwijdering leerlingen
- communicatie: o.a. SchoolWiki, website, publicatieborden    
- gesprekkencyclus (directie en afdelingsleiders)

Drs. T.H.P.M. Swinkels, conrector
- eindverantwoordelijke voor 4 en 5 havo; 4, 5 en 6 vwo
- onderwijskundige zaken: onderbouw en Tweede Fase, ELO
- examensecretaris havo en vwo
- kwaliteitszorg in de meest brede zin
- culturele zaken, festiviteiten
- OLV-uren
- OLV-weken
- mediatheek 

F.J.M. van der Zalm, plaatsvervangend rector
- eindverantwoordelijke voor 2 en 3 havo; 2 en 3 vwo
- eindverantwoordelijke voor OOP
- vervanger van rector bij diens afwezigheid 
- jaarrooster en dagelijks rooster
- ICT; computergebruik docenten; software
- administratie en automatisering
- financiën en begrotingen
- leermiddelen en schoolfonds
- rooster proefwerkweken
- excursies en reizen
- fotograaf
- gebouw en bouwzaken    

Afdelingsleiders
Iedere afdeling va het OLV heeft een afdelingsleider. Zij coördineren de leerlingbegeleiding en onderwijszaken. Ze treden op als teamleider van de mentoren van een afdeling. Ze vervullen dus een centrale rol bij de ondersteuning van de leerlingen en onderhouden ook het contact met de ouders.

Leerlingen kunnen op elk moment van de dag voor de meest uiteenlopende zaken bij een afdelingsleider terecht. Behalve voor alledaagse schoolzaken als prestaties, bijzonder verlof of melding van ziekte is er veel aandacht voor vragen en problemen van sociale of emotionele aard. Van 08.30 tot 16.30 uur is er altijd minimaal één afdelingsleider aanwezig. Natuurlijk kunnen niet alle problemen van een leerling door een afdelingsleider worden opgelost, maar hij kan dan wel zorgen voor eerste opvang, bemiddeling of verwijzing naar een hulpinstantie. De mentor blijft uiteraard voor de leerlingen en de ouders het eerste aanspreekpunt. Een andere taak van de afdelingsleider is de absentiecontrole. Nauwgezet wordt bijgehouden of leerlingen in de les aanwezig zijn. Niet-afgemelde leerlingen worden in de loop van de dag thuis opgebeld. 

- drs. Th.H. Voncken (brugklas) 
- N.C.L. van Hoek ( 2 en 3 havo) 
- F.J. van Nijnanten (2 en 3 vwo) 
- drs. J.J.P. Lanters (4 en 5 havo) 
- S. Botermans MSc (4, 5 en 6 vwo)  
 
  
 

Disclaimer

Deze mededelingen zijn zowel van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid
De gegevens op deze internetsite worden alleen beschikbaar gesteld met het doel informatie te verstrekken. Hoewel het OLV met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden gegeven of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies.
Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. Het OLV is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken. 

Gerelateerde internetsites
Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van het OLV. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door het OLV. Het OLV is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud, dan wel specifieke gegevens of informatie, van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen. 

Gebruik van informatie en gegevens
Het is niet toegestaan de verstrekte informatie en gegevens evenals de ontwerpen en symbolen van het OLV te gebruiken voor andere doeleinden.