SchoolWiki

Lestijden en verlof

Leseenheden
De school werkt met lesuren van 50 minuten, er zijn twee pauzemomenten.
In verband met de huidige richtlijnen van de RIVM werken we met gespreide pauzes voor de onder- en bovenbouw.

Lestijden voor de onderbouw

1e uur - 08.30 - 09.20 uur
2e uur - 09.20 - 10.10 uur
pauze
3e uur - 10.30 - 11.20 uur
4e uur - 11.20 - 12.10 uur
pauze
5e uur - 12.35 - 13.25 uur
6e uur - 13.25 - 14.15 uur
7e uur - 14.15 - 15.05 uur
8e uur - 15.05 - 15.55 uur

Lestijden voor de bovenbouw

1e uur - 08.30 - 09.20 uur
2e uur - 09.20 - 10.10 uur
3e uur - 10.10 - 11.00 uur
pauze
4e uur - 11.20 - 12.10 uur
5e uur - 12.10 - 13.00 uur
pauze
6e uur - 13.25 - 14.15 uur
7e uur - 14.15 - 15.05 uur
8e uur - 15.05 - 15.55 uur
9e uur - 15.55 - 16.45 uur

bij verkort lesrooster >>lees meer
Jaarindeling

Het OLV verdeelt het schooljaar in drie periodes. Aan het eind van iedere periode ontvangen de leerlingen een cijferrapport. In de jaarkalender is de verdeling van de periodes over het schooljaar terug te vinden.

Buitengewoon verlof

Verzoeken voor buitengewoon verlof (bijvoorbeeld bij verhuizing, een doktersbezoek, tandarts-/orthodontist-afspraak) voor een deel van de dag moeten worden gemeld bij de Coördinator Leerlingzaken middels een ingevuld formulier 'Verzoek buitengewoon verlof'.

Voor verzoeken van een hele dag of langer neemt u telefonisch of per e-mail contact op met de verantwoordelijke afdelingsleider.
Hij baseert zich op hetgeen door de Commissie Leerplichtzaken in het arrondissement Breda ten aanzien van het onderwerp “tijdelijke vrijstelling” is geregeld.
Afwijkingen van de vastgestelde vakantiedata zijn in principe niet mogelijk.
Er kunnen echter “gewichtige redenen” zijn om buitengewoon verlof te verlenen >>lees meer

Ziekmelding

Thuis: voor het begin van de lestijd telefonisch melden bij de receptie van de school: 076-5224707.
Op school: melden bij de afdelingsleider, na telefonisch contact met thuis evt. naar huis. 

 

Disclaimer

Deze mededelingen zijn zowel van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid
De gegevens op deze internetsite worden alleen beschikbaar gesteld met het doel informatie te verstrekken. Hoewel het OLV met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden gegeven of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies.
Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. Het OLV is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken. 

Gerelateerde internetsites
Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van het OLV. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door het OLV. Het OLV is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud, dan wel specifieke gegevens of informatie, van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen. 

Gebruik van informatie en gegevens
Het is niet toegestaan de verstrekte informatie en gegevens evenals de ontwerpen en symbolen van het OLV te gebruiken voor andere doeleinden.