SchoolWiki

Contact ouders - school

  
Rapportages

Driemaal per jaar, aan het eind van elke periode, reikt de school een officieel cijferrapport uit waarin de schoolvorderingen van de leerlingen staan vermeld. Ook is het voor ouders en leerlingen mogelijk om via een persoonlijke inlog de behaalde resultaten in Magister te bekijken.

Lerarenspreekuur

In het najaar vindt een ouderavond plaats waarvoor ouders een gesprek met de mentor kunnen aanvragen.
Na rapport 1 en rapport 2 zijn er lerarenspreekuren. Hiervoor kunnen ouders inschrijven bij de vakdocenten via Magister. 
Als het tussentijds nodig is, neemt de mentor of afdelingsleider zelf contact op.

Ouderavonden

Voor elk studiejaar organiseert de school een of meer algemene ouderavonden. De onderwerpen van deze avonden hebben te maken met specifieke zaken van de jaarlaag. De data staan vermeld in de jaarkalender.
 

Brieven

Bijzondere zaken worden per digitaal bericht aan de ouders verzonden. Ook op de website worden deze berichten gepubliceerd.

Eigen initiatief

Uiteraard kunnen ouders ook altijd zelf contact opnemen met de school. Voor vragen of tips of voor het delen van enige bezorgdheid over zoon of dochter is de mentor het eerste aanspreekpunt.
 

Disclaimer

Deze mededelingen zijn zowel van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid
De gegevens op deze internetsite worden alleen beschikbaar gesteld met het doel informatie te verstrekken. Hoewel het OLV met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden gegeven of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies.
Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. Het OLV is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken. 

Gerelateerde internetsites
Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van het OLV. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door het OLV. Het OLV is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud, dan wel specifieke gegevens of informatie, van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen. 

Gebruik van informatie en gegevens
Het is niet toegestaan de verstrekte informatie en gegevens evenals de ontwerpen en symbolen van het OLV te gebruiken voor andere doeleinden.